经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰原文
天上白玉京,十二楼五城。仙人抚我顶,结发受长生。
误逐世间乐,颇穷理乱情。九十六圣君,浮云挂空名。
天地赌一掷,未能忘战争。试涉霸王略,将期轩冕荣。
时命乃大谬,弃之海上行。学剑翻自哂,为文竟何成。
剑非万人敌,文窃四海声。儿戏不足道,五噫出西京。
临当欲去时,慷慨泪沾缨。叹君倜傥才,标举冠群英。
开筵引祖帐,慰此远徂征。鞍马若浮云,送余骠骑亭。
歌钟不尽意,白日落昆明。十月到幽州,戈鋋若罗星。
君王弃北海,扫地借长鲸。呼吸走百川,燕然可摧倾。
心知不得语,却欲栖蓬瀛。弯弧惧天狼,挟矢不敢张。
揽涕黄金台,呼天哭昭王。无人贵骏骨,騄耳空腾骧。
乐毅倘再生,于今亦奔亡。蹉跎不得意,驱马还贵乡。
逢君听弦歌,肃穆坐华堂。百里独太古,陶然卧羲皇。
征乐昌乐馆,开筵列壶觞。贤豪间青娥,对烛俨成行。
醉舞纷绮席,清歌绕飞梁。欢娱未终朝,秩满归咸阳。
祖道拥万人,供帐遥相望。一别隔千里,荣枯异炎凉。
炎凉几度改,九土中横溃。汉甲连胡兵,沙尘暗云海。
草木摇杀气,星辰无光彩。白骨成丘山,苍生竟何罪。
函关壮帝居,国命悬哥舒。长戟三十万,开门纳凶渠。
公卿如犬羊,忠谠醢与菹。二圣出游豫,两京遂丘墟。
帝子许专征,秉旄控强楚。节制非桓文,军师拥熊虎。
人心失去就,贼势腾风雨。惟君固房陵,诚节冠终古。
仆卧香炉顶,餐霞漱瑶泉。门开九江转,枕下五湖连。
半夜水军来,浔阳满旌旃。空名适自误,迫胁上楼船。
徒赐五百金,弃之若浮烟。辞官不受赏,翻谪夜郎天。
夜郎万里道,西上令人老。扫荡六合清,仍为负霜草。
日月无偏照,何由诉苍昊。良牧称神明,深仁恤交道。
一忝青云客,三登黄鹤楼。顾惭祢处士,虚对鹦鹉洲。
樊山霸气尽,寥落天地秋。江带峨眉雪,川横三峡流。
万舸此中来,连帆过扬州。送此万里目,旷然散我愁。
纱窗倚天开,水树绿如发。窥日畏衔山,促酒喜得月。
吴娃与越艳,窈窕夸铅红。呼来上云梯,含笑出帘栊。
对客小垂手,罗衣舞春风。宾跪请休息,主人情未极。
览君荆山作,江鲍堪动色。清水出芙蓉,天然去雕饰。
逸兴横素襟,无时不招寻。朱门拥虎士,列戟何森森。
剪凿竹石开,萦流涨清深。登台坐水阁,吐论多英音。
片辞贵白璧,一诺轻黄金。谓我不愧君,青鸟明丹心。
五色云间鹊,飞鸣天上来。传闻赦书至,却放夜郎回。
暖气变寒谷,炎烟生死灰。君登凤池去,忽弃贾生才。
桀犬尚吠尧,匈奴笑千秋。中夜四五叹,常为大国忧。
旌旆夹两山,黄河当中流。连鸡不得进,饮马空夷犹。
安得羿善射,一箭落旄头。
经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版
tiān shàng bái yù jīng ,shí èr lóu wǔ chéng 。xiān rén fǔ wǒ dǐng ,jié fā shòu zhǎng shēng 。
wù zhú shì jiān lè ,pō qióng lǐ luàn qíng 。jiǔ shí liù shèng jun1 ,fú yún guà kōng míng 。
tiān dì dǔ yī zhì ,wèi néng wàng zhàn zhēng 。shì shè bà wáng luè ,jiāng qī xuān miǎn róng 。
shí mìng nǎi dà miù ,qì zhī hǎi shàng háng 。xué jiàn fān zì shěn ,wéi wén jìng hé chéng 。
jiàn fēi wàn rén dí ,wén qiè sì hǎi shēng 。ér xì bú zú dào ,wǔ yī chū xī jīng 。
lín dāng yù qù shí ,kāng kǎi lèi zhān yīng 。tàn jun1 tì tǎng cái ,biāo jǔ guàn qún yīng 。
kāi yàn yǐn zǔ zhàng ,wèi cǐ yuǎn cú zhēng 。ān mǎ ruò fú yún ,sòng yú biāo qí tíng 。
gē zhōng bú jìn yì ,bái rì luò kūn míng 。shí yuè dào yōu zhōu ,gē chán ruò luó xīng 。
jun1 wáng qì běi hǎi ,sǎo dì jiè zhǎng jīng 。hū xī zǒu bǎi chuān ,yàn rán kě cuī qīng 。
xīn zhī bú dé yǔ ,què yù qī péng yíng 。wān hú jù tiān láng ,jiā shǐ bú gǎn zhāng 。
lǎn tì huáng jīn tái ,hū tiān kū zhāo wáng 。wú rén guì jun4 gǔ ,lù ěr kōng téng xiāng 。
lè yì tǎng zài shēng ,yú jīn yì bēn wáng 。cuō tuó bú dé yì ,qū mǎ hái guì xiāng 。
féng jun1 tīng xián gē ,sù mù zuò huá táng 。bǎi lǐ dú tài gǔ ,táo rán wò xī huáng 。
zhēng lè chāng lè guǎn ,kāi yàn liè hú shāng 。xián háo jiān qīng é ,duì zhú yǎn chéng háng 。
zuì wǔ fēn qǐ xí ,qīng gē rào fēi liáng 。huān yú wèi zhōng cháo ,zhì mǎn guī xián yáng 。
zǔ dào yōng wàn rén ,gòng zhàng yáo xiàng wàng 。yī bié gé qiān lǐ ,róng kū yì yán liáng 。
yán liáng jǐ dù gǎi ,jiǔ tǔ zhōng héng kuì 。hàn jiǎ lián hú bīng ,shā chén àn yún hǎi 。
cǎo mù yáo shā qì ,xīng chén wú guāng cǎi 。bái gǔ chéng qiū shān ,cāng shēng jìng hé zuì 。
hán guān zhuàng dì jū ,guó mìng xuán gē shū 。zhǎng jǐ sān shí wàn ,kāi mén nà xiōng qú 。
gōng qīng rú quǎn yáng ,zhōng dǎng hǎi yǔ zū 。èr shèng chū yóu yù ,liǎng jīng suí qiū xū 。
dì zǐ xǔ zhuān zhēng ,bǐng máo kòng qiáng chǔ 。jiē zhì fēi huán wén ,jun1 shī yōng xióng hǔ 。
rén xīn shī qù jiù ,zéi shì téng fēng yǔ 。wéi jun1 gù fáng líng ,chéng jiē guàn zhōng gǔ 。
pú wò xiāng lú dǐng ,cān xiá shù yáo quán 。mén kāi jiǔ jiāng zhuǎn ,zhěn xià wǔ hú lián 。
bàn yè shuǐ jun1 lái ,xún yáng mǎn jīng zhān 。kōng míng shì zì wù ,pò xié shàng lóu chuán 。
tú cì wǔ bǎi jīn ,qì zhī ruò fú yān 。cí guān bú shòu shǎng ,fān zhé yè láng tiān 。
yè láng wàn lǐ dào ,xī shàng lìng rén lǎo 。sǎo dàng liù hé qīng ,réng wéi fù shuāng cǎo 。
rì yuè wú piān zhào ,hé yóu sù cāng hào 。liáng mù chēng shén míng ,shēn rén xù jiāo dào 。
yī tiǎn qīng yún kè ,sān dēng huáng hè lóu 。gù cán mí chù shì ,xū duì yīng wǔ zhōu 。
fán shān bà qì jìn ,liáo luò tiān dì qiū 。jiāng dài é méi xuě ,chuān héng sān xiá liú 。
wàn gě cǐ zhōng lái ,lián fān guò yáng zhōu 。sòng cǐ wàn lǐ mù ,kuàng rán sàn wǒ chóu 。
shā chuāng yǐ tiān kāi ,shuǐ shù lǜ rú fā 。kuī rì wèi xián shān ,cù jiǔ xǐ dé yuè 。
wú wá yǔ yuè yàn ,yǎo tiǎo kuā qiān hóng 。hū lái shàng yún tī ,hán xiào chū lián lóng 。
duì kè xiǎo chuí shǒu ,luó yī wǔ chūn fēng 。bīn guì qǐng xiū xī ,zhǔ rén qíng wèi jí 。
lǎn jun1 jīng shān zuò ,jiāng bào kān dòng sè 。qīng shuǐ chū fú róng ,tiān rán qù diāo shì 。
yì xìng héng sù jīn ,wú shí bú zhāo xún 。zhū mén yōng hǔ shì ,liè jǐ hé sēn sēn 。
jiǎn záo zhú shí kāi ,yíng liú zhǎng qīng shēn 。dēng tái zuò shuǐ gé ,tǔ lùn duō yīng yīn 。
piàn cí guì bái bì ,yī nuò qīng huáng jīn 。wèi wǒ bú kuì jun1 ,qīng niǎo míng dān xīn 。
wǔ sè yún jiān què ,fēi míng tiān shàng lái 。chuán wén shè shū zhì ,què fàng yè láng huí 。
nuǎn qì biàn hán gǔ ,yán yān shēng sǐ huī 。jun1 dēng fèng chí qù ,hū qì jiǎ shēng cái 。
jié quǎn shàng fèi yáo ,xiōng nú xiào qiān qiū 。zhōng yè sì wǔ tàn ,cháng wéi dà guó yōu 。
jīng pèi jiá liǎng shān ,huáng hé dāng zhōng liú 。lián jī bú dé jìn ,yǐn mǎ kōng yí yóu 。
ān dé yì shàn shè ,yī jiàn luò máo tóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《陪从祖济南太守泛鹊山湖三首》 《咏山樽二首》 《古风(松柏本孤直)》 《乌夜啼》 《静夜思(床前明月光)》 《扶风豪士歌》 《独坐敬亭山》 《子夜吴歌·春歌》 《远别离》 《飞龙引二首·其一》 《秋日炼药院镊白发,赠元六兄林宗》 《奉饯高尊师如贵道士传道箓毕归北海》 《白云歌送刘十六归山》 《白鸠辞(一作夷则格上白鸠拂舞辞)》 《挂席江上待月有怀》 《送当涂赵少府赴长芦》 《闻谢杨儿吟猛虎词,因此有赠》 《赠王判官,时余归隐,居庐山屏风叠》 《雉子斑(一作设辟邪伎鼓吹雉子斑曲辞)》 《送程、刘二侍郎兼独孤判官赴安西幕府》 《塞上曲(大汉无中策)》 《月夜听卢子顺弹琴》 《颍阳别元丹丘之淮阳》 《秋夜独坐怀故山》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《留别金陵诸公》 《携妓登梁王栖霞山孟氏桃园中》 《清平乐·画堂晨起》 《郢门秋怀》 《三山望金陵,寄殷淑》 《丁督护歌》 《赠宣城赵太守悦》 《题元丹丘颍阳山居》 《五松山送殷淑》 《邯郸南亭观妓》 《登金陵凤凰台》 《初月》 《折杨柳》 《鸣皋歌,送岑征君(时梁园三尺雪,在清泠池作)》 《江上赠窦长史》 《江上寄巴东故人》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《庐山东林寺夜怀》 《赠范金卿二首》 《从军行》 《别山僧》 《客中行 / 客中作》 《菩萨蛮(平林漠漠烟如织)》 《春日独酌二首》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《古风·其十九》 《送殷淑三首》 《送内寻庐山女道士李腾空二首》 《答长安崔少府叔封游终南翠微寺太宗皇帝金沙泉见寄》 《赠郭将军》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《哭晁卿衡》 《流夜郎赠辛判官》 《阳春歌》 《桂殿秋》 《送白利从金吾董将军西征》 《折荷有赠》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《秋夕书怀(一作秋日南游书怀)》 《赠裴司马》 《山中与幽人对酌》 《戏赠杜甫(以下见《唐诗纪事》)》 《落日忆山中》 《见野草中有曰白头翁者》 《久别离(别来几春未还家)》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《上皇西巡南京歌十首》 《幽州胡马客歌》 《别东林寺僧》 《张相公出镇荆州寻除太子詹事余时流夜郎…诗余答以此诗》 《玉壶吟》 《清平乐(禁闱清夜)》 《与韩荆州书》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《菩萨蛮(举头忽见衡阳雁)》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《西岳云台歌送丹丘子》 《荆州贼平,临洞庭言怀作》 《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》 《长门怨二首》 《塞上曲(大汉无中策)》 《乌栖曲》 《重忆》 《送族弟单父主簿凝摄宋城主簿至郭南月桥却回…留饮赠之》 《秋浦歌十七首》 《襄阳歌》 《酬裴侍御留岫师弹琴见寄》 《估客行》 《鲁郡尧祠送吴五之琅琊》 《鹦鹉洲》 《过崔八丈水亭》 《把酒问月·故人贾淳令予问之》 《送李青归南叶阳川》 《翰林读书言怀呈集贤诸学士》 《万愤词投魏郎中》

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
辞赋精选

本文提供经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰原文,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰翻译,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰赏析,经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/15256.html