庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
庐山谣寄卢侍御虚舟原文
我本楚狂人,凤歌笑孔丘。[2] 手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。 五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。 庐山秀出南斗傍,屏风九叠云锦张, 影落明湖青黛光。 金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。[3] 香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。 翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。 登高壮观天地间,大江茫茫去不还。 黄云万里动风色,白波九道流雪山。 好为庐山谣,兴因庐山发。 闲窥石镜清我心,谢公行处苍苔没。 早服还丹无世情,琴心三叠道初成。 遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。 先期汗漫九垓上,愿接卢敖游太清。
庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版
wǒ běn chǔ kuáng rén ,fèng gē xiào kǒng qiū 。[2] shǒu chí lǜ yù zhàng ,cháo bié huáng hè lóu 。 wǔ yuè xún xiān bú cí yuǎn ,yī shēng hǎo rù míng shān yóu 。 lú shān xiù chū nán dòu bàng ,píng fēng jiǔ dié yún jǐn zhāng , yǐng luò míng hú qīng dài guāng 。 jīn què qián kāi èr fēng zhǎng ,yín hé dǎo guà sān shí liáng 。[3] xiāng lú bào bù yáo xiàng wàng ,huí yá tà zhàng líng cāng cāng 。 cuì yǐng hóng xiá yìng cháo rì ,niǎo fēi bú dào wú tiān zhǎng 。 dēng gāo zhuàng guān tiān dì jiān ,dà jiāng máng máng qù bú hái 。 huáng yún wàn lǐ dòng fēng sè ,bái bō jiǔ dào liú xuě shān 。 hǎo wéi lú shān yáo ,xìng yīn lú shān fā 。 xián kuī shí jìng qīng wǒ xīn ,xiè gōng háng chù cāng tái méi 。 zǎo fú hái dān wú shì qíng ,qín xīn sān dié dào chū chéng 。 yáo jiàn xiān rén cǎi yún lǐ ,shǒu bǎ fú róng cháo yù jīng 。 xiān qī hàn màn jiǔ gāi shàng ,yuàn jiē lú áo yóu tài qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《姑孰十咏。牛渚矶》 《有所思》 《赠宣州灵源寺仲濬公》 《荆州歌》 《读诸葛武侯传书怀赠长安崔少府叔封昆季》 《豫章行(胡风吹代马)》 《清平乐·画堂晨起》 《夜下征虏亭》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《醉后赠从甥高镇》 《舞曲歌辞。白鸠辞》 《题随州紫阳先生壁》 《九月十日即事》 《横江词六首》 《登金陵凤凰台》 《紫藤树》 《独酌清溪江石上,寄权昭夷》 《远别离》 《玉阶怨》 《赠别从甥高五》 《夜别张五》 《留别贾舍人至二首》 《白头吟》 《浣纱石上女》 《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》 《月夜金陵怀古》 《姑孰十咏。陵歊台》 《送客归吴》 《古朗月行》 《玉壶吟》 《寻阳送弟昌峒鄱阳司马作》 《送于十八应四子举落第还嵩山》 《子夜吴歌·冬歌》 《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《留别王司马嵩》 《送张舍人之江东》 《九日龙山饮》 《留别西河刘少府》 《长干行·妾发初覆额》 《听蜀僧濬弹琴 / 听蜀僧浚弹琴》 《陪族叔当涂宰游化城寺升公清风亭》 《妾薄命》 《怨歌行》 《客中行 / 客中作》 《临路歌》 《谒老君庙》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《酬崔十五见招》 《野田黄雀行》 《怀仙歌》 《春滞沅湘有怀山中》 《古风(羽檄如流星)》 《书怀赠南陵常赞府》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《宣州谢眺楼饯别校书叔云》 《元丹丘歌》 《窜夜郎,于乌江留别宗十六璟》 《江西送友人之罗浮》 《题元丹丘山居》 《赠段七娘》 《杭州送裴大泽赴庐州长史》 《月夜江行,寄崔员外宗之》 《楚江黄龙矶南宴杨执戟治楼》 《白田马上闻莺》 《赠从弟南平太守之遥二首》 《夜泊黄山闻殷十四吴吟》 《结客少年场行》 《上云乐》 《送友人》 《夜泊牛渚怀古》 《渡荆门送别》 《以诗代书答元丹丘》 《赠别王山人归布山》 《望木瓜山》 《行路难·其一》 《古风(天津三月时)》 《寄崔侍御》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《游洞庭湖五首·其二》 《洞庭醉后送绛州吕使君果流澧州》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《饯校书叔云》 《南陵别儿童入京》 《乐仙诗派》 《答友人赠乌纱帽》 《送蔡山人》 《宣城青溪(一作入清溪山)》 《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾(作春归桃花岩贻许侍御)》 《舍利弗》 《长相思三首·其二》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《自汉阳病酒归,寄王明府》 《春夜洛城闻笛 / 春夜洛阳城闻笛》 《相和歌辞。北上行》 《劳劳亭歌(在江宁县南十五里古送别之所,一名临沧观)》 《江夏行》 《赠从兄襄阳少府皓》 《登邯郸洪波台置酒观发兵》 《日夕山中忽然有怀》

庐山谣寄卢侍御虚舟译文及注释

译文我本是像那个接舆楚狂人,高声唱着凤歌去嘲笑孔丘。手里拿一根镶绿玉的棍杖,大清早辞别著名的黄鹤楼。攀登五岳寻仙道不畏路远,这一生就喜欢踏上名山游。秀美的庐山挺拔在南斗旁,九叠云屏像锦绣云霞铺张,湖光山影相互映照泛青光。金阙岩前双峰矗立入云端,三叠泉如银河倒挂三石梁。香炉峰瀑布与它遥遥相望,重崖叠嶂耸云霄莽莽苍苍。翠云红霞与朝阳相互辉映,鸟儿也飞不过吴天广又长。登高远望天地间壮观景象,大江悠悠东流去永不回还。天上万里黄云变动着风色,江流波涛九道如雪山奔淌。我喜欢为雄伟的庐山歌唱,这兴致因庐山风光而滋长。闲时观看石镜使心神清净,谢灵运足迹早被青苔掩藏。我要早服仙丹去掉尘世情,修炼三丹和积学道已初成。远远望见仙人正在彩云里,手里捧着芙蓉花朝拜玉京。早已约好神仙在九天会面,希望迎接你一同邀游太清。

注释(1)谣:不合乐的歌,一种诗体。卢侍御虚舟:卢虚舟,字幼真,范阳(今北京大兴县)人,唐肃宗时曾任殿中侍御史,相传“操持有清廉之誉”(见清王琦注引李华《三贤论》),曾与李白同游庐山。(2)楚狂人:春秋时楚人陆通,字接舆,因不满楚昭王的政治,佯狂不仕,时人谓之“楚狂”。(3)凤歌笑孔丘:孔子适楚,陆通游其门而歌:“凤兮凤兮,何德之衰……”劝孔不要做官,以免惹祸。这里,李白以陆通自比,表现对政治的不满,而要像楚狂那样游览名山过隐居生活。(4)绿玉杖:镶有绿玉的杖,传为仙人所用。(5)五岳:即东岳泰山,西岳华山,南岳衡山,北岳恒山,中岳嵩山。此处泛指中国名山。(6)南斗:星宿名,二十八宿中的斗宿。古天文学家认为浔阳属南斗分野(古时以地上某些地区与天某些星宿相应叫分野)。这里指秀丽的庐山之高,突兀而出。(7)屏风九叠:指庐山五老峰东的九叠屏,因山丸叠如屏而得名。(8)影落:指庐山倒映在明澈的鄱阳湖中。青黛(dài代):青黑色。(9)金阙(què确):阙为皇宫门外的左右望楼,金阙指黄金的门楼,这里借指庐山的石门——庐山西南有铁船峰和天池山,二山对峙,形如石门。(10)银河:指瀑布。三石梁:一说在五老峰西,一说在简寂观侧,一说在开先寺(秀峰寺)旁,一说在紫霄峰上。近有人考证,五老峰西之说不谬。(11)香炉:南香炉峰。瀑布:黄岩瀑布。(12)迥崖沓(tà踏)嶂:曲折的山崖,重叠的山峰。凌:高出。苍苍:青色的天空。(13)吴天:九江春秋时属吴国。整句诗的意思:连鸟也难以飞越高峻的庐山和它辽阔的天空。(14)大江:长江。(15)黄云:昏暗的云色。(16)白波九道:九道河流。古书多说长江至九江附近分为九道。李白在此沿用旧说,并非实见九道河流。雪山:白色的浪花。(17)石镜:古代关于石镜有多种说法,诗中的石镜应指庐山东面的“石镜”——圆石,平滑如镜,可见人影。清我心:清涤心中的污浊。(18)谢公:谢灵运。(19)服:服食。还丹:道家炼丹,将丹烧成水银,积久又还成丹,故谓“还丹”。(20)琴心三叠:道家修炼术语,一种心神宁静的境界。(21)玉京:道教称元始天尊在天中心之上,名玉京山。(22)先期:预先约好。汗漫:仙人名,一云造物者。九垓(gāī该):九天之外。(23)卢敖:战国时燕国人,周游至蒙谷山,见一古怪之士迎风而舞。卢敖邀他同游,那人笑着说:“吾与汗漫期于九垓之外,不可久留。”遂纵身跳入云中。太清:太空。

庐山谣寄卢侍御虚舟创作背景

这首诗作于公元760年(肃宗上元元年),即诗人流放夜郎途中遇赦回来的次年。李白遇赦后从江夏(今湖北武昌)往浔阳(今江西九江)游庐山时作了这首诗,那时李白已经历尽磨难,始终不愿向折磨他的现实低头,求仙学道的心情更加迫切了。

庐山谣寄卢侍御虚舟赏析

  此诗为写景名篇。诗人以大手笔描绘了庐山雄奇壮丽的风光,可谓描写庐山的千古绝唱。同时,此诗也表现了诗人的豪迈气概,抒发了诗人寄情写写山水的诗词">山水的诗词">山水、纵情遨游、狂放不羁的情怀,表达了诗人想在名山胜景中得到寄托,在神仙境界中逍遥的愿望,流露了诗人因政治失意而避世求仙的愤世之情。 

  “我本楚狂人,凤歌笑孔丘。”起句即用典,开宗明义表达胸襟:我本来就象楚狂接舆,高唱凤歌嘲笑孔丘。孔子曾去楚国,游说楚王。接舆在他车旁唱道:“凤兮凤兮,何德之衰?往者不可谏,来者犹可追!已而!已而!今之从政者殆而!”(《论语​·微子》)嘲笑孔子迷于做官。李白以楚狂自比,表示了对政治前途的失望,暗示出要象楚狂那样游诸名山去过隐居生活。“凤歌”一典,用语精警,内容深刻,饱含身世之感。接着诗人写他离开武昌到庐山:“手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”。诗人以充满神话传说的色彩表述他的行程:拿着仙人所用的嵌有绿玉的手杖,于晨曦中离开黄鹤楼。为什么到庐山来呢?是因为“好入名山游。”后两句诗,既可说是李白一生游踪的形象写照,同时也透露出诗人寻仙访道的隐逸之心。

  以上是第一段,可谓序曲。然后转入第二段,诗人以浓墨重彩,正面描绘庐山和长江的雄奇风光。先写山景鸟瞰:“庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。”古人认为天上星宿指配地上州域,庐山一带正是南斗的分野。屏风九叠,指庐山五老峰东北的九叠云屏。三句意谓:庐山秀丽挺拔,高耸入云;树木青翠,山花烂熳,九叠云屏像锦绣云霞般展开;湖光山影,相互映照,烘托得分外明媚绮丽。以上是粗绘,写出庐山的雄奇瑰丽;下面,则是细描:“金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。”金阙、三石梁、香炉、瀑布,都是庐山绝景。这四句是从仰视的角度来描写:金阙岩前矗立着两座高峰,三石梁瀑布有如银河倒挂,飞泻而下,和香炉峰瀑布遥遥相对,那里峻崖环绕,峰峦重叠,上凌苍天。接着,笔姿忽又宕起,总摄全景:“翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。”旭日初升,满天红霞与苍翠山色相辉映;山势峻高,连鸟也飞不到;站在峰顶东望吴天,真是寥廓无际。诗人用笔错综变化,迂回别致,层层写来,把山的瑰玮和秀丽,写得淋漓尽致,引人入胜。

  然后,诗人登高远眺,以如椽大笔,彩绘长江雄伟气势:“登高壮观天地间,大江茫茫去不还黄云万里动风色,白波九道流雪山。”九道,古谓长江流至浔阳分为九条支流。雪山,形容白波汹涌,堆叠如山。这几句意谓:登临庐山高峰,放眼纵观,只见长江浩浩荡荡,直泻东海,一去不返;万里黄云飘浮,天色瞬息变幻;茫茫九派,白波汹涌奔流,浪高如雪山。诗人豪情满怀,笔墨酣畅,将长江景色写得境界高远,气象万千。何等雄伟,何等壮美!大自然之美激发了大诗人的无限诗情:“好为庐山谣,兴因庐山发。闲窥石镜清我心,谢公行外苍苔没。”石镜,传说在庐山东面有一圆石悬岩,明净能照人形。谢公,南朝宋谢灵运,尝入彭蠡湖口,登庐山,有“攀崖照石镜”诗句(《谢康乐集​·入彭蠡湖口​》)。李白经过永王璘事件的挫折后,重登庐山,不禁感慨万千。这四句意思是:爱作庐山歌谣,诗兴因庐山而激发。从容自得地照照石镜,心情为之清爽,谢灵运走过的地方,如今已为青苔所覆盖。人生无常,盛事难再。李白不禁油然产生寻仙访道思想,希望超脱现实,以求解决内心的矛盾。

  “早服还丹无世情,琴心三叠道初成。”还丹,道家所谓服后能“白日升天”的仙丹。琴心三叠,指道家修炼的功夫很深,达到心和神悦的境界。这两句表明诗人想象着自己有一天能早服仙丹,修炼升仙,以摆脱世俗之情,到那虚幻的神仙世界:“遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。”玉京,道教谓元始天尊居处。诗人仿佛远远望见神仙在彩云里,手拿着莲花飞向玉京。诗人多么向往这样自由自在的世界:“先期汗漫九垓上,愿接卢敖游太清。”《淮南子​·道应训》载,卢敖游北海,遇见一怪仙,想同他做朋友而同游,怪仙笑道:“吾与汗漫期于九垓之外,吾不可以久驻。”“遂入云中。”汗漫,意谓不可知,这里比喻神。九垓,九天。太清,最高的天空。李白在这诗里反用其意,以怪仙自比,卢敖借指卢虚舟,邀卢共作神仙之游。两句意谓:我李白已预先和不可知之神在九天之外约会,并愿接待卢敖共游仙境。诗人浮想联翩,仿佛随仙人飘飘然凌空而去。全诗戛然而止,余韵悠然。

  此诗思想内容比较复杂,既有对儒家孔子的嘲弄,也有对道家的崇信;一面希望摆脱世情,追求神仙生活,一面又留恋现实,热爱人间风物。诗的感情豪迈开朗,磅礴着一种震撼山岳的气概。想象丰富,境界开阔,给人以雄奇的美感享受。诗的韵律随诗情变化而显得跌宕多姿。开头一段抒怀述志,用尤侯韵,自由舒展,音调平稳徐缓。第二段描写庐山风景,转唐阳韵,音韵较前提高,昂扬而圆润。写长江壮景则又换删山韵,音响慷慨高亢。随后,调子陡然降低,变为入声月没韵,表达归隐求仙的闲情逸致,声音柔弱急促,和前面的高昂调子恰好构成鲜明的对比,极富抑扬顿挫之妙。最后一段表现美丽的神仙世界,转换庚清韵,音调又升高,悠长而舒畅,余音袅袅,令人神往。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
唐诗三百首 写景 山水 归隐

本文提供庐山谣寄卢侍御虚舟原文,庐山谣寄卢侍御虚舟翻译,庐山谣寄卢侍御虚舟赏析,庐山谣寄卢侍御虚舟拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/169.html