望庐山瀑布水二首拼音版

作者:李白 朝代:南北朝
望庐山瀑布水二首原文
西登香炉峰,南见瀑布水。挂流三百丈,喷壑数十里。
欻如飞电来,隐若白虹起。初惊河汉落,半洒云天里。
仰观势转雄,壮哉造化功。海风吹不断,江月照还空。
空中乱潈射,左右洗青壁。飞珠散轻霞,流沫沸穹石。
而我乐名山,对之心益闲。无论漱琼液,还得洗尘颜。
且谐宿所好,永愿辞人间。
日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。
飞流直下三千尺,疑是银河落九天。
望庐山瀑布水二首拼音版
xī dēng xiāng lú fēng ,nán jiàn bào bù shuǐ 。guà liú sān bǎi zhàng ,pēn hè shù shí lǐ 。
xū rú fēi diàn lái ,yǐn ruò bái hóng qǐ 。chū jīng hé hàn luò ,bàn sǎ yún tiān lǐ 。
yǎng guān shì zhuǎn xióng ,zhuàng zāi zào huà gōng 。hǎi fēng chuī bú duàn ,jiāng yuè zhào hái kōng 。
kōng zhōng luàn zóng shè ,zuǒ yòu xǐ qīng bì 。fēi zhū sàn qīng xiá ,liú mò fèi qióng shí 。
ér wǒ lè míng shān ,duì zhī xīn yì xián 。wú lùn shù qióng yè ,hái dé xǐ chén yán 。
qiě xié xiǔ suǒ hǎo ,yǒng yuàn cí rén jiān 。
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān ,yáo kàn bào bù guà qián chuān 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《古风(西上莲花山)》 《赠钱征君少阳》 《赠范金卿二首》 《酬裴侍御留岫师弹琴见寄》 《高句骊》 《寓言三首》 《丁督护歌(云阳上征去)》 《杂言用投丹阳知己兼奉宣慰判官(以下见《诗纪》)》 《赠柳圆》 《杂曲歌辞。前有一尊酒行二首》 《将进酒》 《临路歌(大鹏飞兮振八裔)》 《示金陵子(一作金陵子词)》 《送储邕之武昌》 《留别广陵诸公(一作留别邯郸故人)》 《朝下过卢郎中叙旧游》 《淮阴书怀,寄王宗成(一作王宗城)》 《梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公》 《古风(天津三月时)》 《宣城送刘副使入秦》 《五月东鲁行,答汶上君(一作翁)》 《白头吟》 《江夏送友人》 《秋下荆门》 《塞上曲(大汉无中策)》 《登峨眉山》 《宣州谢眺楼饯别校书叔云》 《赠瑕丘王少府》 《于阗采花》 《姑孰十咏。桓公井》 《赠僧行融》 《王昭君二首》 《独酌清溪江石上,寄权昭夷》 《夜泛洞庭,寻裴侍御清酌》 《对酒行》 《巴陵赠贾舍人》 《横吹曲辞。幽州胡马客歌》 《鲁城北郭曲腰桑下送张子还嵩阳》 《登庐山五老峰》 《秋日登扬州西灵塔》 《雪谗诗赠友人》 《邹衍谷》 《笑歌行(以下二首,苏轼云是伪作)》 《和卢侍御通塘曲》 《游南阳清泠泉》 《翰林读书言怀呈集贤诸学士》 《山人劝酒(劝酒相欢不知老)》 《赠郭将军》 《天台晓望》 《飞龙引二首·其一》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《别东林寺僧》 《客中行 / 客中作》 《赠何七判官昌浩》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《与谢良辅游泾川陵岩寺》 《南阳送客》 《三五七言 / 秋风词》 《南陵别儿童入京》 《秋浦歌》 《双燕离》 《走笔赠独孤驸马》 《叙旧赠江阳宰陆调》 《与南陵常赞府游五松山(山在南陵铜井西五里有古精舍)》 《清平调·其一》 《秋浦歌十七首》 《清溪行 / 宣州清溪》 《答长安崔少府叔封游终南翠微寺太宗皇帝金沙泉见寄》 《鞠歌行(玉不自言如桃李)》 《中丞宋公以吴兵三千赴河南军次寻阳…囚参谋幕府因赠之》 《赠从弟宣州长史昭》 《鹦鹉洲》 《夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)》 《初出金门,寻王侍御不遇,咏壁上鹦鹉》 《公无渡河》 《古风(大车扬飞尘)》 《鸣皋歌,送岑征君(时梁园三尺雪,在清泠池作)》 《寻高凤石门山中元丹丘》 《杂歌谣辞。中山孺子妾歌》 《战城南》 《庐山谣寄卢侍御虚舟》 《题雍丘崔明府丹灶》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。君马黄》 《东鲁门泛舟二首(其一)》 《行路难三首》 《书怀赠南陵常赞府》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《书情题蔡舍人雄》 《夜泊牛渚怀古》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《估客行》 《答高山人兼呈权、顾二侯》 《对酒》 《折杨柳》 《杂曲歌辞。夜坐吟》 《酬张司马赠墨》 《赠孟浩然》 《送贺宾客归越》 《赠孟浩然》 《相和歌辞。从军行二首》

望庐山瀑布水二首译文及注释

译文其一从西面登上香炉峰,向南望见瀑布高挂在山前。水流直下达三百丈,沿着山谷奔涌前行几十里。速度快如风驰电掣,隐约之中宛如有白虹腾空。乍以为是银河从天上落下,弥漫飘洒在半空中。仰观瀑布那气势真雄奇啊,这是神灵造化之功!再大的海风也吹不断,江上月光却能直透其中。水流在空中任意飞溅,冲刷着两侧青色的石壁。飞腾的水珠散发彩色霞光,水沫在巨石上沸腾。我本来就最爱游赏名山,面对此景心胸更宽广。不必像服琼浆一样成仙,此水已足以荡涤尘俗。遁世归隐本是我夙愿,只想久居此地永辞人间。其二香炉峰在阳光的照射下生起紫色烟霞,远远望见瀑布似白色绢绸悬挂在山前。高崖上飞腾直落的瀑布好像有几千尺,让人恍惚以为银河从天上泻落到人间。

注释⑴庐山:又名匡山,位于今江西省九江市北部的鄱阳湖盆地,在庐山区境内,耸立于鄱阳湖、长江之滨,江湖水气郁结,云海弥漫,多蝇岩、峭壁、清泉、飞瀑,为著名游览胜地。⑵香炉峰:庐山北部名峰。水气郁结峰顶,云雾弥漫如香烟缭绕,故名。南见:一作“南望”。⑶三百丈:一作“三千匹”。壑(hè):坑谷。“喷壑”句:意谓瀑布喷射山谷,一泻数十里。⑷歘(xū):歘忽,火光一闪的样子。飞电:空中闪电,一作“飞练”。隐若:一作“宛若”。白虹:一种出现在雾上的淡白色的虹。“欻如”二句:意谓快如闪电而来,隐似白虹而起。⑸河汉:银河,又称天河。一作“银河”。“半洒”句:一作“半泻金潭里”。⑹造化:大自然。⑺江月:一作“山月”。“江月”句:意谓瀑布在江月的映照下,显得更加清澈。⑻潈(zōng):众水汇在一起。“空中”二句:意谓瀑布在奔流过程中所激起的水花,四处飞溅,冲刷着左右青色的山壁。⑼穹(qióng)石:高大的石头。⑽乐:爱好。乐名山:一作“游名山”。益:更加。闲:宽广的意思。⑾无论:不必说。漱:漱洗。琼液:传说中仙人的饮料。此指山中清泉。还得:但得。一作“且得”。尘颜:沾满风尘的脸。洗尘颜:喻指洗除在尘世中所沾染的污垢。⑿谐:谐和。宿:旧。宿所好:素来的爱好。“且谐”二句:一作“集谱宿所好,永不归人间”,又一作“爱此肠欲断,不能归人间”。⒀香炉:指香炉峰。紫烟:指日光透过云雾,远望如紫色的烟云。孟浩然彭蠡湖中望庐山》:“香炉初上日,瀑布喷成虹。”“日照”二句:一作“庐山上与星斗连,日照香炉生紫烟”。⒁遥看:从远处看。挂:悬挂。前川:一作“长川”。川:河流,这里指瀑布。⒂直:笔直。三千尺:形容山高。这里是夸张的说法,不是实指。⒃疑:怀疑。银河:古人指银河系构成的带状星群。九天:一作“半天”。古人认为天有九重,九天是天的最高层,九重天,即天空最高处。此句极言瀑布落差之大。

望庐山瀑布水二首创作背景

  这两首诗一般认为是公元725年(唐玄宗开元十三年)前后李白出游金陵途中初游庐山时所作。吴小如教授认为,李白这两首诗体裁不一,内容也有一部分重复,疑非一时之作。詹锳先生在《李白诗文系年》中根据任华《杂言寄李白》诗,认为第一首五古为李白入长安以前(开元年间)所作。

望庐山瀑布水二首鉴赏

  这两首诗体裁不一,一首五古,一首七绝,内容也有部分重复。第二首诗流传很广,曾被选入小学语文教科书,题作“望庐山瀑布”。

  第一首诗是五言古诗。此诗共换四次韵,前八句为一韵;中间八句每四句各一韵;末六句为一韵。诗意也可按韵分为四层。前三层基本上是摹写瀑布的壮观奇姿,属景语;只有末一层言志抒怀,属情语。前三层也各有重点:第一层从正面描写瀑布的主体实景;第二层从虚处更深更细地描绘瀑布;第三层,从上下四旁来烘托瀑布之动态。最后一层先擒后纵,收束得自然平易。首二句交待“望庐山瀑布水”的立足点和所“望”的方向。接着十四句用各种形象从不同角度形容瀑布的壮伟气势和诗人的赞叹。所谓“挂流三百丈”,“初惊河汉落”,亦即第二首的“飞流直下三干尺,疑是银河落九天”之意,但不如后者的简练和生动。末六句抒写诗人的志趣和愿望。从这首诗中,可以看出李白思想中孤傲遁世的一面。

  五言古诗讲究兴寄,直抒胸臆,质朴真切,气象浑成。诗人的感情起伏与诗的节奏同步,由此形成感染人的力量。李白善于乐府和歌行,常以他横空出世,骏马绝尘的非凡才力,将乐府、歌行作为表达他飞腾的想象,纵横的才思,不羁的思想,奔放的情感之最合适的艺术形式,这些诗写得神识超迈,飘然而来,忽然而去,不屑于雕章琢句,亦不劳劳于镂心刻骨,自有天马行空,不可羁勒之势。这首五古正是如此。李白把庐山瀑布写得壮美阔大。诗人寄情于山水,从“西登香炉峰”到“流沫沸穹石”都是写景,而最后三句是抒情之句。“海风吹不断,江月照江空”中的“空”字更说明诗人寻求的是一种“闲”情,也体现李白的飘逸之风。在庐山美景之下,诗人借景直抒胸臆,语言质朴真切,但仍能感染读者。第一首虽是古诗,其中却有不少对仗。古今读者多谓此首不如第二首绝句写得好,但也有不少人指出此诗自有妙句。如《苕溪渔隐丛话后集》卷四:“然余谓太白前篇古诗云:‘海风吹不断,江月照还空’。磊落清壮,语简而意尽,优于绝句多矣。”葛立方《韵语阳秋》卷十二:“以余观之,银河一派,犹涉比类,未若白前篇云:‘海风吹不断,江月照还空’。凿空道出,为可喜也。”韦居安《梅硐诗话》亦谓此二句“语简意足,优于绝句,真古今绝唱”,并认为“非历览此景,不足以见诗之妙”。

  第二首诗是七言绝句。运用了比喻夸张的手法。此诗中的香炉,即第一首诗开头提到的香炉峰,“在庐山西北,其峰尖圆,烟云聚散,如博山香炉之状”(乐史《太平寰宇记》)。可是,到了诗人李白的笔下,便成了另一番景象:一座顶天立地的香炉,冉冉地升起了团团白烟,缥缈于青山蓝天之间,在红日的照射下化成一片紫色的云霞。这不仅把香炉峰渲染得更美,而且富有浪漫主义色彩,为不寻常的瀑布创造了不寻常的背景。接着诗人才把视线移向山壁上的瀑布。“遥看瀑布挂前川”,前四字是点题。“挂前川”,这是“望”的第一眼形象,瀑布像是一条巨大的白练高挂于山川之间。“挂”字很妙,它化动为静,惟妙惟肖地表现出倾泻的瀑布在“遥看”中的形象。第一首诗说,“壮哉造化功!”正是这“造化”才能将这巨物“挂”起来,所以这“挂”字也包含着诗人对大自然的神奇伟力的赞颂。第三句又极写瀑布的动态。“飞流直下三千尺”,一笔挥洒,字字铿锵有力。“飞”字,把瀑布喷涌而出的景象描绘得极为生动;“直下”,既写出山之高峻陡峭,又可以见出水流之急,那高空直落,势不可挡之状如在眼前。然而,诗人犹嫌未足,接着又写上一句“疑是银河落九天”,真是想落天外,惊人魂魄。“疑是”值得细味,诗人明明说得恍恍惚惚,而读者也明知不是,但是又都觉得只有这样写,才更为生动、逼真,其奥妙就在于诗人前面的描写中已经孕育了这一形象。巍巍香炉峰藏在云烟雾霭之中,遥望瀑布就如从云端飞流直下,临空而落,这就自然地联想到像是一条银河从天而降。可见,“疑是银河落九天”这一比喻,虽是奇特,但在诗中并不是凭空而来,而是在形象的刻画中自然地生发出来的。它夸张而又自然,新奇而又真切,从而振起全篇,使得整个形象变得更为丰富多彩,雄奇瑰丽,既给人留下了深刻的印象,又给人以想象的余地,显示出李白那种“万里一泻,末势犹壮”的艺术风格。

  宋人魏庆之说:“七言诗第五字要响。……所谓响者,致力处也。”(《诗人玉屑》)这个看法在这首诗里似乎特别有说服力。比如一个“生”字,不仅把香炉峰写“活”了,也隐隐地把山间的烟云冉冉上升、袅袅浮游的景象表现出来了。“挂”字前面已经提到了,那个“落”字也很精彩,它活画出高空突兀、巨流倾泻的磅礴气势。很难设想换掉这三个字,这首诗将会变成什么样子。

  中唐诗人徐凝也写了一首《庐山瀑布》。诗云:“虚空落泉千仞直,雷奔入江不暂息。千古长如白练飞,一条界破青山色。”场景虽也不小,但还是给人局促之感,原因大概是它转来转去都是瀑布,瀑布,显得很实,很板,虽是小诗,却颇有点大赋的气味。比起李白那种入乎其内,出乎其外,有形有神,奔放空灵,相去实在甚远。苏轼说:“帝遣银河一派垂,古来唯有谪仙词。飞流溅沫知多少,不与徐凝洗恶诗。”(《戏徐凝瀑布诗》)话虽不无过激之处,然其基本倾向还是正确的,表现了苏轼不仅是一位著名的诗人,也是一位颇有见地的鉴赏家。

  五言古诗因篇幅无限制,所以诗人任意挥洒,写“海风”,写“江月”,写“穹石”,写得大起大落,大开大阖,转折如意,挥洒自如,一气呵成。七言绝句因篇幅较小,诗人用夸张的比喻把景物升腾到更高的境界,达到写瀑布的极致,极为夸张,但又清新自然,浅显生动,同时具有动荡开阔的气势,飞动流走的章法,跳跃腾挪,纵横捭阖,亦有歌行的气势和特点。

  两首诗都是李白之作,同是写庐山瀑布之景,李白一生好入名山游在庐山秀丽的山水之中,更显诗人标名之灵气。其想象丰富,奇思纵横,气势恢宏,感情奔放,似江河奔腾,又自然清新,似云卷风清,其诗歌的审美特征是自然美、率真美和无拘无束的自由美。这两首诗歌都具有这样的审美特征。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
小学古诗 山水 组诗

本文提供望庐山瀑布水二首原文,望庐山瀑布水二首翻译,望庐山瀑布水二首赏析,望庐山瀑布水二首拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5516.html