【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠拼音版

作者:乔吉 朝代:元朝
【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠原文
赠刘牙儿

瓠犀微露玉参差,偏称乌金渍。斜抵春纤记前事,试寻思。风流漫惹闲唇齿,含宫泛徵,咬文嚼字,谁敢嗑牙儿?

立春遣兴

土牛泥软润滋滋,香写宜春字。散作芳尘满街市,洒吟髭。老天也管闲公事,春风告示。梅花资次,攒到北边枝。

纸雁儿

汉宫秋信落云笺,行断鸳鸯剪。写不成书寄幽怨,镜台边。补妆羞对双金钿,清愁一点,有谁曾见,和影过远山前。

扇儿

一声谁剪楚江云,秋色轻罗衬。休写班姬六宫恨,泪成痕。半枝汗湿香生晕,蒲葵策勋,桃花风韵,凉渗小乌巾。

赠郭莲儿

锦幢罗盖水晶宫,一曲菱歌动。太液云香露华莹,醉芙蓉。鸳鸯不识凌波梦,秋房怨空,藕丝情重,粉瘦怯西风。

花蓝髻

小鬟新样斗奇绝,学绾同心结。翠织香穿逞娇劣,巧堆叠。锦筐露湿琼梳月,盛春倦也,和云低遏;忙煞梦中蝶。

效联珠格

落花飞絮隔朱帘,帘静重门掩。掩镜羞看脸儿渐女,渐女眉尖。眉尖指屈将归期念,念他抛闪。闪咱少欠,欠你病厌厌。

赠朱阿矫

郁金香染海棠丝,云腻宫鸦翅。翠靥眉儿画心字,喜孜孜。司空休作寻常事,樽前但得,身边伏侍,谁敢想那些儿。

闺思

日高犹自睡沉沉,梦绕鸳鸯枕。不成闲愁厮拘禁,恋香衾。东风落尽西园锦,知他为甚,情怀陡恁,懒却惜花心。

春闺怨

玉楼风飐杏花衫,娇怯春寒赚。酒病十朝九朝嵌,瘦岩岩。愁浓难补眉儿淡,香消翠减,雨昏烟暗,芳草遍江南。

中秋怀约

桂花风雨较凉些,愁字儿难藏厌。一片秋声战梧叶,苦离别。幸然不见团圆月,多应那人,相思今夜,明日敢来也。

楚仪来因戏赠之

碧梧月冷凤凰枝,空守风流志。楚雨湘云总心事,许多时。口儿里不道个胡伦字。殷勤谢伊,虽无传示,来探了两遭儿。

别楚仪

一樽别酒断肠词,难说心间事。行李匆匆怎酬志?自寻思,从今别却文章士。至如小子,十分不是,好处也想些儿。

绍兴于侯索赋

昼长无事簿书闲,未午衙先散。一郡居民二十万。报平安,秋粮夏税咄嗟儿办。执花纹象简,凭琴堂书案,日日看青山。

孙氏壁间画竹

月分云影过邻东,半壁秋声动。露粟枝柔怯栖凤,玉玲珑,不堪岁暮关情重。空谷乍寒,美人无梦,翠袖倚西风。

点鞋枝

研台香蘸翠条尖,圈落玄花点,云风吴绫粉生焰。配霜缣,月牙脱出宫莲渐女。虽然草木,不堪憔悴,陪伴玉纤纤。

晓妆

绀云分翠拢香丝,玉线界宫鸦翅。露冷蔷薇晓初试,淡匀脂。金篦腻点兰烟纸,含娇意思。殢人须是,亲手画眉儿。

桂花

一枝丹桂倚西风,扇影天香动。醉里清虚广寒梦,月明中。紫金粟炼朱砂汞,绿衣衬榜,黄麻供奉,不似状元红。

指镯

紫金铢钿巧镯儿,悭称无名指。花信今春几番至?见郎时,窗前携手知心事。行云拘束,暖香消瘦,璁褪玉愁枝。

僧房以太湖石支足

海棠花影月明前,约那人相见,掩雨遮云忒方便。最堪怜,阶前堆垛从踏践。央及杨翦,急差军健,运入丽春园。

【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠拼音版
zèng liú yá ér

hù xī wēi lù yù cān chà ,piān chēng wū jīn zì 。xié dǐ chūn xiān jì qián shì ,shì xún sī 。fēng liú màn rě xián chún chǐ ,hán gōng fàn zhēng ,yǎo wén jiáo zì ,shuí gǎn kē yá ér ?

lì chūn qiǎn xìng

tǔ niú ní ruǎn rùn zī zī ,xiāng xiě yí chūn zì 。sàn zuò fāng chén mǎn jiē shì ,sǎ yín zī 。lǎo tiān yě guǎn xián gōng shì ,chūn fēng gào shì 。méi huā zī cì ,zǎn dào běi biān zhī 。

zhǐ yàn ér

hàn gōng qiū xìn luò yún jiān ,háng duàn yuān yāng jiǎn 。xiě bú chéng shū jì yōu yuàn ,jìng tái biān 。bǔ zhuāng xiū duì shuāng jīn diàn ,qīng chóu yī diǎn ,yǒu shuí céng jiàn ,hé yǐng guò yuǎn shān qián 。

shàn ér

yī shēng shuí jiǎn chǔ jiāng yún ,qiū sè qīng luó chèn 。xiū xiě bān jī liù gōng hèn ,lèi chéng hén 。bàn zhī hàn shī xiāng shēng yūn ,pú kuí cè xūn ,táo huā fēng yùn ,liáng shèn xiǎo wū jīn 。

zèng guō lián ér

jǐn zhuàng luó gài shuǐ jīng gōng ,yī qǔ líng gē dòng 。tài yè yún xiāng lù huá yíng ,zuì fú róng 。yuān yāng bú shí líng bō mèng ,qiū fáng yuàn kōng ,ǒu sī qíng zhòng ,fěn shòu qiè xī fēng 。

huā lán jì

xiǎo huán xīn yàng dòu qí jué ,xué wǎn tóng xīn jié 。cuì zhī xiāng chuān chěng jiāo liè ,qiǎo duī dié 。jǐn kuāng lù shī qióng shū yuè ,shèng chūn juàn yě ,hé yún dī è ;máng shà mèng zhōng dié 。

xiào lián zhū gé

luò huā fēi xù gé zhū lián ,lián jìng zhòng mén yǎn 。yǎn jìng xiū kàn liǎn ér jiàn nǚ ,jiàn nǚ méi jiān 。méi jiān zhǐ qū jiāng guī qī niàn ,niàn tā pāo shǎn 。shǎn zán shǎo qiàn ,qiàn nǐ bìng yàn yàn 。

zèng zhū ā jiǎo

yù jīn xiāng rǎn hǎi táng sī ,yún nì gōng yā chì 。cuì yè méi ér huà xīn zì ,xǐ zī zī 。sī kōng xiū zuò xún cháng shì ,zūn qián dàn dé ,shēn biān fú shì ,shuí gǎn xiǎng nà xiē ér 。

guī sī

rì gāo yóu zì shuì chén chén ,mèng rào yuān yāng zhěn 。bú chéng xián chóu sī jū jìn ,liàn xiāng qīn 。dōng fēng luò jìn xī yuán jǐn ,zhī tā wéi shèn ,qíng huái dǒu nín ,lǎn què xī huā xīn 。

chūn guī yuàn

yù lóu fēng zhǎn xìng huā shān ,jiāo qiè chūn hán zuàn 。jiǔ bìng shí cháo jiǔ cháo qiàn ,shòu yán yán 。chóu nóng nán bǔ méi ér dàn ,xiāng xiāo cuì jiǎn ,yǔ hūn yān àn ,fāng cǎo biàn jiāng nán 。

zhōng qiū huái yuē

guì huā fēng yǔ jiào liáng xiē ,chóu zì ér nán cáng yàn 。yī piàn qiū shēng zhàn wú yè ,kǔ lí bié 。xìng rán bú jiàn tuán yuán yuè ,duō yīng nà rén ,xiàng sī jīn yè ,míng rì gǎn lái yě 。

chǔ yí lái yīn xì zèng zhī

bì wú yuè lěng fèng huáng zhī ,kōng shǒu fēng liú zhì 。chǔ yǔ xiāng yún zǒng xīn shì ,xǔ duō shí 。kǒu ér lǐ bú dào gè hú lún zì 。yīn qín xiè yī ,suī wú chuán shì ,lái tàn le liǎng zāo ér 。

bié chǔ yí

yī zūn bié jiǔ duàn cháng cí ,nán shuō xīn jiān shì 。háng lǐ cōng cōng zěn chóu zhì ?zì xún sī ,cóng jīn bié què wén zhāng shì 。zhì rú xiǎo zǐ ,shí fèn bú shì ,hǎo chù yě xiǎng xiē ér 。

shào xìng yú hóu suǒ fù

zhòu zhǎng wú shì bù shū xián ,wèi wǔ yá xiān sàn 。yī jun4 jū mín èr shí wàn 。bào píng ān ,qiū liáng xià shuì duō jiē ér bàn 。zhí huā wén xiàng jiǎn ,píng qín táng shū àn ,rì rì kàn qīng shān 。

sūn shì bì jiān huà zhú

yuè fèn yún yǐng guò lín dōng ,bàn bì qiū shēng dòng 。lù sù zhī róu qiè qī fèng ,yù líng lóng ,bú kān suì mù guān qíng zhòng 。kōng gǔ zhà hán ,měi rén wú mèng ,cuì xiù yǐ xī fēng 。

diǎn xié zhī

yán tái xiāng zhàn cuì tiáo jiān ,quān luò xuán huā diǎn ,yún fēng wú líng fěn shēng yàn 。pèi shuāng jiān ,yuè yá tuō chū gōng lián jiàn nǚ 。suī rán cǎo mù ,bú kān qiáo cuì ,péi bàn yù xiān xiān 。

xiǎo zhuāng

gàn yún fèn cuì lǒng xiāng sī ,yù xiàn jiè gōng yā chì 。lù lěng qiáng wēi xiǎo chū shì ,dàn yún zhī 。jīn bì nì diǎn lán yān zhǐ ,hán jiāo yì sī 。tì rén xū shì ,qīn shǒu huà méi ér 。

guì huā

yī zhī dān guì yǐ xī fēng ,shàn yǐng tiān xiāng dòng 。zuì lǐ qīng xū guǎng hán mèng ,yuè míng zhōng 。zǐ jīn sù liàn zhū shā gǒng ,lǜ yī chèn bǎng ,huáng má gòng fèng ,bú sì zhuàng yuán hóng 。

zhǐ zhuó

zǐ jīn zhū diàn qiǎo zhuó ér ,qiān chēng wú míng zhǐ 。huā xìn jīn chūn jǐ fān zhì ?jiàn láng shí ,chuāng qián xié shǒu zhī xīn shì 。háng yún jū shù ,nuǎn xiāng xiāo shòu ,cōng tuì yù chóu zhī 。

sēng fáng yǐ tài hú shí zhī zú

hǎi táng huā yǐng yuè míng qián ,yuē nà rén xiàng jiàn ,yǎn yǔ zhē yún tuī fāng biàn 。zuì kān lián ,jiē qián duī duǒ cóng tà jiàn 。yāng jí yáng jiǎn ,jí chà jun1 jiàn ,yùn rù lì chūn yuán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

乔吉的诗词大全 乔吉的代表作 写过的诗词

《【中吕】喜春秋》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《杂剧·李太白匹配金钱记》 《【越调】柳营曲》 《朝天子(疏狂逸客)》 《【南吕】四块玉_咏手弦上看》 《杂剧·杜牧之诗酒扬州梦》 《殿前欢(拍栏杆)》 《【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐》 《【中吕】红绣鞋_竹衫儿并刀》 《【越调】凭栏人》 《【中吕】朝天子_歌者簪山桔》 《【双调】新水令_闺丽绣闺深》 《【不知宫调】》 《【双调】钱丝泫》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《【双调】乔牌儿_别情凤求凰》 《【双调】庆东原_青田九楼山》 《小桃红·春闺怨》 《【越调】天净沙_即事笔尖扫》 《【双调】清江引_笑靥儿盈盈》 《折桂令·客窗清明》 《【越调】酒旗儿》 《朝天子(暖烘,醉客)》 《折桂令·七夕赠歌者》 《【中吕】山坡羊_寓兴鹏抟九》 《小桃红·春闺怨》 《【南吕】阅金经》 《【双调】沉醉东风_倩人扶观璚》 《【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红》 《折桂令·七夕赠歌者》 《【商调】梧叶儿_出金陵尘暗》 《杂剧·玉箫女两世姻缘》 《【南吕】一枝花_合筝酒酣春》 《折桂令·客窗清明》 《【双调】水仙子_廉香林南园》 《【仙吕】赏花时_风情春透天》 《折桂令·丙子游越怀古》 《【双调】殿前欢_里西瑛号懒》 《【越调】斗鹌鹑_歌姬教坊驰》 《朝天子(江声撼枕)》 《【双调】雁儿落过得胜令_自适黄花开》 《【正宫】醉太平_题情离情厮》 《【双调】折桂令_上已游嘉禾》 《【商调】集贤宾_咏柳忆别恨》 《【双调】春闺怨》 《春闺怨(黑海春愁浑无处躲)》 《【双调】行香子_题情燕僽莺》 《【正宫】绿幺遍》 《【双调】卖花声》 《【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠》 《红绣鞋(脸儿嫩难藏酒晕)》 《【南吕】玉交枝》

乔吉简介

乔吉(约1280~1345),字梦符,又名吉甫。号鹤笙翁、惺惺道人。太原(今属山西)人。流寓杭州。一生穷困不得志,浪迹江湖,寄情诗酒。以《西湖梧叶儿》一百篇,蜚声词坛,所著杂剧十一种,今存《扬州梦》、《两世姻缘》、《金钱记》三种。其散曲作品数量之多仅次于张可久,与张可久齐名。其作品雅俗兼赅,生动活泼,以清丽为主。以出奇制胜。有《梦符散曲》。李开先说他的散曲「种种出奇而不失之怪」,并说「乐府之有乔、张,犹诗家之有李、杜」,给予极高评价。今存小令二百零九首,套数十一篇。
辞赋精选

本文提供【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠原文,【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠翻译,【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠赏析,【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠拼音版,乔吉简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/59917.html