【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐拼音版

作者:乔吉 朝代:元朝
【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐原文
铁马儿

虚檐月明。穿帘得失,注月前程。只闻阃外将军令,肃肃宵征。歌舞闹难蹅锦营,雨云闲偏战愁城。嘶不定,钢肠人厌听,风入四蹄轻。

渔父词

潇湘画中,雪翻秋浪,玉削晴峰。莼鲈高兴西风动,挂起风篷。梦不到青云九重。禄不求皇阁千钟。浮蛆瓮,活鱼自烹,浊酒旋篘红。

湘江汉江,山川第一,景物无双。呼儿盏洗生珠蚌,有酒盈缸。争人我心都纳降,和伊吾歌不成腔。船初桩,芙蓉对港,和月倚篷窗。

吴头楚尾,江山入梦,海鸟忘机。闲来得觉胡伦睡,枕著蓑衣。钓台下风云庆会,纶竿上日月交蚀。知滋味,桃花浪里,春水鳜鱼肥。

江湖隐居,既学范蠡,问甚三闾。终身休惹闲题目,装个葫芦,行雨罢龙归远浦,送秋来雁落平湖。摇船去,浊醪换取,一串柳穿鱼。

山妻稚子,薄披鲈脍,细切莼丝。葫芦盛酒江头市,盏用青瓷。笑吕望风云古史,爱玄真江海新诗。心无事,寻思那时,悔杀进西施。

疏狂逸客,一樽酒尽,百尺帆开。划然长啸西风快,海上潮来。入万顷玻璃世界,望三山翡翠楼台。纶竿外,江湖水窄,回首是蓬莱。

湖平棹稳,桃花泛暖,柳絮吹春。萋蒿香脆芦芽嫩,烂煮河豚。闲日月熬了些酒樽,恶风波飞不上丝纶。芳村近,田原隐隐,疑是避秦人。

扁舟棹短,名休挂齿,身不属官。船头酒醒妻儿唤,笑语团圞。锦画图芹香水暖,玉围屏雪急风酸。清江畔,闲愁不管,天地一壶宽。

沙堤缆船,樵夫问讯,溪友留连。笑谈便是编修院,谁贵谁贤,不应举江湖状元,不思凡蓑笠神仙。鱼成串,垂杨岸边,还却酒家钱。

扁舟最小,纶巾蒲扇,酒瓮诗瓢。樵青拍手渔童笑,回首金焦。箬笠底风云缥缈,钓竿头活计萧条。船轻棹,一江夜潮,明月卧吹箫。

纶竿送老,酒篘绿蚁,蟹擘红膏。兴来自把船儿棹,万顷云涛。风月养吾生老饕,江湖歌楚客《离骚》。溪童道,蓑衣是草,不换锦宫袍。

渔家过活,雪篷云棹,雨笠烟蓑。一声欸乃无人和,妻子呵呵。包古今不宜时短褐,泛江湖无定处行窝。休扶舵,轻将棹拨,江上月明多。

活鱼旋打,沽些村酒,问那人家。江山万里天然画,落日烟霞。垂袖舞风生鬓发,扣舷歌声撼渔槎。初更罢,波明浅沙。明月浸芦花。

渔翁醉也,任横棹揖,不缆桩橛。晚来隔浦灯明灭,船阁沙斜。芦花梦西风睡彻,松茅烟夜火烧绝。秋江月,林梢半缺,潮信早来些。

江天晚凉,一滩蓼沙,十里莲塘。酒缸盛酒船头上,有几个渔郎。云锦机织作成醉乡,绮罗丛排办出沧浪。杯盘放,鲈鱼味长,甜似大官羊。

秋江暮景,胭脂林障,翡翠山屏。几年罢却青云兴,直泛沧溟。卧御榻弯的腿疼,坐羊皮惯得身轻。风初定,丝纶慢整,牵动一潭星。

携鱼换酒,鱼鲜可口,酒热扶头。盘中不是鲸鲵肉,鲟鲊初熟。太湖水光摇酒瓯,洞庭山影落鱼舟。归来后,一竿钓钩,不挂古今愁。

江声撼枕,一川残月,满目遥岑。白云流水无人禁,胜似山林。钓晚霞寒波濯锦,看秋潮夜海熔金。村醪窨,何人共饮?鸥鹭是知心。

轻鸥数点,寒蒲猎猎,秋水厌厌。五湖烟景由人占,有甚防嫌,是非海天惊地险。水云乡浪静风恬。村醪酽,歌声冉冉,明月在山尖。

篷窗半龛,挂晴帆饱,照夜灯馋。一竿界破江云淡,虾蟹盈篮。未放我杯中量减,尽教他鬓影秋搀。船休缆,中流半酣,系楫下湘潭。

【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐拼音版
tiě mǎ ér

xū yán yuè míng 。chuān lián dé shī ,zhù yuè qián chéng 。zhī wén kǔn wài jiāng jun1 lìng ,sù sù xiāo zhēng 。gē wǔ nào nán zhā jǐn yíng ,yǔ yún xián piān zhàn chóu chéng 。sī bú dìng ,gāng cháng rén yàn tīng ,fēng rù sì tí qīng 。

yú fù cí

xiāo xiāng huà zhōng ,xuě fān qiū làng ,yù xuē qíng fēng 。chún lú gāo xìng xī fēng dòng ,guà qǐ fēng péng 。mèng bú dào qīng yún jiǔ zhòng 。lù bú qiú huáng gé qiān zhōng 。fú qū wèng ,huó yú zì pēng ,zhuó jiǔ xuán chōu hóng 。

xiāng jiāng hàn jiāng ,shān chuān dì yī ,jǐng wù wú shuāng 。hū ér zhǎn xǐ shēng zhū bàng ,yǒu jiǔ yíng gāng 。zhēng rén wǒ xīn dōu nà jiàng ,hé yī wú gē bú chéng qiāng 。chuán chū zhuāng ,fú róng duì gǎng ,hé yuè yǐ péng chuāng 。

wú tóu chǔ wěi ,jiāng shān rù mèng ,hǎi niǎo wàng jī 。xián lái dé jiào hú lún shuì ,zhěn zhe suō yī 。diào tái xià fēng yún qìng huì ,lún gān shàng rì yuè jiāo shí 。zhī zī wèi ,táo huā làng lǐ ,chūn shuǐ guì yú féi 。

jiāng hú yǐn jū ,jì xué fàn lí ,wèn shèn sān lǘ 。zhōng shēn xiū rě xián tí mù ,zhuāng gè hú lú ,háng yǔ bà lóng guī yuǎn pǔ ,sòng qiū lái yàn luò píng hú 。yáo chuán qù ,zhuó láo huàn qǔ ,yī chuàn liǔ chuān yú 。

shān qī zhì zǐ ,báo pī lú kuài ,xì qiē chún sī 。hú lú shèng jiǔ jiāng tóu shì ,zhǎn yòng qīng cí 。xiào lǚ wàng fēng yún gǔ shǐ ,ài xuán zhēn jiāng hǎi xīn shī 。xīn wú shì ,xún sī nà shí ,huǐ shā jìn xī shī 。

shū kuáng yì kè ,yī zūn jiǔ jìn ,bǎi chǐ fān kāi 。huá rán zhǎng xiào xī fēng kuài ,hǎi shàng cháo lái 。rù wàn qǐng bō lí shì jiè ,wàng sān shān fěi cuì lóu tái 。lún gān wài ,jiāng hú shuǐ zhǎi ,huí shǒu shì péng lái 。

hú píng zhào wěn ,táo huā fàn nuǎn ,liǔ xù chuī chūn 。qī hāo xiāng cuì lú yá nèn ,làn zhǔ hé tún 。xián rì yuè áo le xiē jiǔ zūn ,è fēng bō fēi bú shàng sī lún 。fāng cūn jìn ,tián yuán yǐn yǐn ,yí shì bì qín rén 。

biǎn zhōu zhào duǎn ,míng xiū guà chǐ ,shēn bú shǔ guān 。chuán tóu jiǔ xǐng qī ér huàn ,xiào yǔ tuán luán 。jǐn huà tú qín xiāng shuǐ nuǎn ,yù wéi píng xuě jí fēng suān 。qīng jiāng pàn ,xián chóu bú guǎn ,tiān dì yī hú kuān 。

shā dī lǎn chuán ,qiáo fū wèn xùn ,xī yǒu liú lián 。xiào tán biàn shì biān xiū yuàn ,shuí guì shuí xián ,bú yīng jǔ jiāng hú zhuàng yuán ,bú sī fán suō lì shén xiān 。yú chéng chuàn ,chuí yáng àn biān ,hái què jiǔ jiā qián 。

biǎn zhōu zuì xiǎo ,lún jīn pú shàn ,jiǔ wèng shī piáo 。qiáo qīng pāi shǒu yú tóng xiào ,huí shǒu jīn jiāo 。ruò lì dǐ fēng yún piāo miǎo ,diào gān tóu huó jì xiāo tiáo 。chuán qīng zhào ,yī jiāng yè cháo ,míng yuè wò chuī xiāo 。

lún gān sòng lǎo ,jiǔ chōu lǜ yǐ ,xiè bò hóng gāo 。xìng lái zì bǎ chuán ér zhào ,wàn qǐng yún tāo 。fēng yuè yǎng wú shēng lǎo tāo ,jiāng hú gē chǔ kè 《lí sāo 》。xī tóng dào ,suō yī shì cǎo ,bú huàn jǐn gōng páo 。

yú jiā guò huó ,xuě péng yún zhào ,yǔ lì yān suō 。yī shēng ě nǎi wú rén hé ,qī zǐ hē hē 。bāo gǔ jīn bú yí shí duǎn hè ,fàn jiāng hú wú dìng chù háng wō 。xiū fú duò ,qīng jiāng zhào bō ,jiāng shàng yuè míng duō 。

huó yú xuán dǎ ,gū xiē cūn jiǔ ,wèn nà rén jiā 。jiāng shān wàn lǐ tiān rán huà ,luò rì yān xiá 。chuí xiù wǔ fēng shēng bìn fā ,kòu xián gē shēng hàn yú chá 。chū gèng bà ,bō míng qiǎn shā 。míng yuè jìn lú huā 。

yú wēng zuì yě ,rèn héng zhào yī ,bú lǎn zhuāng jué 。wǎn lái gé pǔ dēng míng miè ,chuán gé shā xié 。lú huā mèng xī fēng shuì chè ,sōng máo yān yè huǒ shāo jué 。qiū jiāng yuè ,lín shāo bàn quē ,cháo xìn zǎo lái xiē 。

jiāng tiān wǎn liáng ,yī tān liǎo shā ,shí lǐ lián táng 。jiǔ gāng shèng jiǔ chuán tóu shàng ,yǒu jǐ gè yú láng 。yún jǐn jī zhī zuò chéng zuì xiāng ,qǐ luó cóng pái bàn chū cāng làng 。bēi pán fàng ,lú yú wèi zhǎng ,tián sì dà guān yáng 。

qiū jiāng mù jǐng ,yān zhī lín zhàng ,fěi cuì shān píng 。jǐ nián bà què qīng yún xìng ,zhí fàn cāng míng 。wò yù tà wān de tuǐ téng ,zuò yáng pí guàn dé shēn qīng 。fēng chū dìng ,sī lún màn zhěng ,qiān dòng yī tán xīng 。

xié yú huàn jiǔ ,yú xiān kě kǒu ,jiǔ rè fú tóu 。pán zhōng bú shì jīng ní ròu ,xún zhǎ chū shú 。tài hú shuǐ guāng yáo jiǔ ōu ,dòng tíng shān yǐng luò yú zhōu 。guī lái hòu ,yī gān diào gōu ,bú guà gǔ jīn chóu 。

jiāng shēng hàn zhěn ,yī chuān cán yuè ,mǎn mù yáo cén 。bái yún liú shuǐ wú rén jìn ,shèng sì shān lín 。diào wǎn xiá hán bō zhuó jǐn ,kàn qiū cháo yè hǎi róng jīn 。cūn láo xūn ,hé rén gòng yǐn ?ōu lù shì zhī xīn 。

qīng ōu shù diǎn ,hán pú liè liè ,qiū shuǐ yàn yàn 。wǔ hú yān jǐng yóu rén zhàn ,yǒu shèn fáng xián ,shì fēi hǎi tiān jīng dì xiǎn 。shuǐ yún xiāng làng jìng fēng tián 。cūn láo yàn ,gē shēng rǎn rǎn ,míng yuè zài shān jiān 。

péng chuāng bàn kān ,guà qíng fān bǎo ,zhào yè dēng chán 。yī gān jiè pò jiāng yún dàn ,xiā xiè yíng lán 。wèi fàng wǒ bēi zhōng liàng jiǎn ,jìn jiāo tā bìn yǐng qiū chān 。chuán xiū lǎn ,zhōng liú bàn hān ,xì jí xià xiāng tán 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

乔吉的诗词大全 乔吉的代表作 写过的诗词

《【中吕】喜春秋》 《杂剧·杜牧之诗酒扬州梦》 《折桂令·客窗清明》 《【正宫】醉太平_题情离情厮》 《【越调】天净沙_即事笔尖扫》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《【中吕】山坡羊_寓兴鹏抟九》 《【中吕】红绣鞋_竹衫儿并刀》 《红绣鞋(脸儿嫩难藏酒晕)》 《杂剧·李太白匹配金钱记》 《【南吕】四块玉_咏手弦上看》 《杂剧·玉箫女两世姻缘》 《殿前欢(拍栏杆)》 《【商调】集贤宾_咏柳忆别恨》 《【双调】沉醉东风_倩人扶观璚》 《【越调】酒旗儿》 《折桂令·七夕赠歌者》 《【双调】水仙子_廉香林南园》 《【双调】雁儿落过得胜令_自适黄花开》 《朝天子(疏狂逸客)》 《【越调】凭栏人》 《【双调】新水令_闺丽绣闺深》 《【双调】春闺怨》 《【中吕】朝天子_歌者簪山桔》 《【不知宫调】》 《【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红》 《【双调】殿前欢_里西瑛号懒》 《【双调】乔牌儿_别情凤求凰》 《【双调】行香子_题情燕僽莺》 《【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠》 《【双调】清江引_笑靥儿盈盈》 《折桂令·七夕赠歌者》 《【双调】卖花声》 《朝天子(暖烘,醉客)》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《春闺怨(黑海春愁浑无处躲)》 《小桃红·春闺怨》 《【仙吕】赏花时_风情春透天》 《折桂令·丙子游越怀古》 《【双调】折桂令_上已游嘉禾》 《【双调】钱丝泫》 《【南吕】一枝花_合筝酒酣春》 《【商调】梧叶儿_出金陵尘暗》 《【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐》 《【越调】斗鹌鹑_歌姬教坊驰》 《【南吕】阅金经》 《朝天子(江声撼枕)》 《折桂令·客窗清明》 《【越调】柳营曲》 《【双调】庆东原_青田九楼山》 《小桃红·春闺怨》 《【正宫】绿幺遍》 《【南吕】玉交枝》

乔吉简介

乔吉(约1280~1345),字梦符,又名吉甫。号鹤笙翁、惺惺道人。太原(今属山西)人。流寓杭州。一生穷困不得志,浪迹江湖,寄情诗酒。以《西湖梧叶儿》一百篇,蜚声词坛,所著杂剧十一种,今存《扬州梦》、《两世姻缘》、《金钱记》三种。其散曲作品数量之多仅次于张可久,与张可久齐名。其作品雅俗兼赅,生动活泼,以清丽为主。以出奇制胜。有《梦符散曲》。李开先说他的散曲「种种出奇而不失之怪」,并说「乐府之有乔、张,犹诗家之有李、杜」,给予极高评价。今存小令二百零九首,套数十一篇。
辞赋精选

本文提供【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐原文,【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐翻译,【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐赏析,【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐拼音版,乔吉简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/60412.html