西岳云台歌送丹丘子拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
西岳云台歌送丹丘子原文
西岳峥嵘何壮哉!黄河如丝天际来。
黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷。
荣光休气纷五彩,千年一清圣人在。
巨灵咆哮擘两山,洪波喷箭射东海。
三峰却立如欲摧,翠崖丹谷高掌开。
白帝金精运元气,石作莲花云作台。
云台阁道连窈冥,中有不死丹丘生。
明星玉女备洒扫,麻姑搔背指爪轻。
我皇手把天地户,丹丘谈天与天语。
九重出入生光辉,东来蓬莱复西归。
玉浆倘惠故人饮,骑二茅龙上天飞。
西岳云台歌送丹丘子拼音版
xī yuè zhēng róng hé zhuàng zāi !huáng hé rú sī tiān jì lái 。
huáng hé wàn lǐ chù shān dòng ,pán wō gū zhuǎn qín dì léi 。
róng guāng xiū qì fēn wǔ cǎi ,qiān nián yī qīng shèng rén zài 。
jù líng páo xiāo bò liǎng shān ,hóng bō pēn jiàn shè dōng hǎi 。
sān fēng què lì rú yù cuī ,cuì yá dān gǔ gāo zhǎng kāi 。
bái dì jīn jīng yùn yuán qì ,shí zuò lián huā yún zuò tái 。
yún tái gé dào lián yǎo míng ,zhōng yǒu bú sǐ dān qiū shēng 。
míng xīng yù nǚ bèi sǎ sǎo ,má gū sāo bèi zhǐ zhǎo qīng 。
wǒ huáng shǒu bǎ tiān dì hù ,dān qiū tán tiān yǔ tiān yǔ 。
jiǔ zhòng chū rù shēng guāng huī ,dōng lái péng lái fù xī guī 。
yù jiāng tǎng huì gù rén yǐn ,qí èr máo lóng shàng tiān fēi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《相逢行》 《清平调·其二》 《东海有勇妇》 《春日醉起言志》 《送窦司马贬宜春》 《寓言三首》 《大堤曲》 《酬裴侍御对雨感时见赠》 《鹦鹉洲》 《少年子》 《登锦城散花楼》 《静夜思》 《对酒忆贺监二首》 《临路歌》 《梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公》 《同王昌龄送族弟襄归桂阳二首》 《答长安崔少府叔封游终南翠微寺太宗皇帝金沙泉见寄》 《送范山人归泰山》 《过汪氏别业二首》 《咏邻女东窗海石榴》 《子夜吴歌·春歌》 《鲁郡尧祠送张十四游河北》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《赠郭季鹰》 《闻李太尉大举秦兵百万出征东南懦夫请缨…崔侍御十九韵》 《沙丘城下寄杜甫》 《重忆》 《赠秋浦柳少府》 《门有车马客行》 《舍利弗》 《赠范金卿二首》 《清溪行 / 宣州清溪》 《长门怨二首》 《金陵送张十一再游东吴》 《望终南山寄紫阁隐者》 《庐江主人妇》 《嘲鲁儒》 《送白利从金吾董将军西征》 《相和歌辞。对酒二首》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)》 《庭前晚花开》 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》 《陌上桑》 《鲁东门观刈蒲》 《久别离》 《梁园吟》 《飞龙引二首·其一》 《乌夜啼》 《寄从弟宣州长史昭》 《寄东鲁二稚子》 《与南陵常赞府游五松山(山在南陵铜井西五里有古精舍)》 《寻雍尊师隐居》 《见京兆韦参军量移东阳二首》 《相和歌辞。长歌行》 《纪南陵题五松山》 《南陵别儿童入京》 《秋登宣城谢眺北楼》 《赠闾丘宿松》 《春日游罗敷潭》 《古风(代马不思越)》 《忆秦娥(箫声咽)》 《(五言古诗)君马黄》 《妾薄命》 《赠汪伦》 《赠从弟冽》 《独坐敬亭山》 《琴曲歌辞。双燕离》 《高句骊》 《子夜吴歌·春歌》 《月夜江行,寄崔员外宗之》 《登金陵凤凰台》 《姑孰十咏。陵歊台》 《冬日归旧山》 《赠溧阳宋少府陟》 《杂曲歌辞。前有一尊酒行二首》 《雉朝飞》 《忆秋浦桃花旧游,时窜夜郎》 《留别于十一兄逖裴十三游塞垣》 《与诸公送陈郎将归衡阳》 《长干行》 《望月有怀》 《驾去温泉后赠杨山人》 《经下邳圯桥怀张子房》 《南陵别儿童入京》 《朝下过卢郎中叙旧游》 《清平乐·画堂晨起》 《忆东山二首其一》 《与元丹丘方城寺谈玄作》 《送鲁郡刘长史迁弘农长史》 《望黄鹤楼》 《古风·其五十九》 《江夏别宋之悌》 《古风五十九首》 《相和歌辞。北上行》 《南流夜郎寄内》 《饯校书叔云》 《送侯十一》 《古风·其五十九》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《玉真公主别馆苦雨赠卫尉张卿二首》

西岳云台歌送丹丘子译文及注释

译文华山峥嵘而崔嵬,是何等的壮伟高峻呀!远望,黄河像细丝一样,弯曲迂回地从天边蜿蜒而来。而后,它奔腾万里,汹涌激射,山震谷荡地挺进。飞转的漩涡,犹如滚滚车轮;水声轰响,犹如秦地焦雷。阳光照耀,水雾蒸腾,瑞气祥和,五彩缤纷。你千年一清呀,必有圣人出世。你巨灵一般,咆哮而进,擘山开路,一往而前。巨大的波澜,喷流激射,一路猛进入东海。华山的三座险峰,不得不退而耸立,险危之势,如欲摧折。翠崖壁立,丹谷染赤,犹如河神开山辟路留下的掌迹。白帝的神力造就了华山的奇峰异景。顽石铸就莲花峰,开放于云雾幽渺的云台,通往云台的栈道,一直伸向高深难测的幽冥之处,那里就住着长生不老的丹丘生。明星玉女倾玉液,日日曦微勤洒扫;麻姑仙子手似鸟爪,最可给人搔背挠痒。西王母亲手把持着天地的门户,丹丘面对苍天,高声谈论着宇宙桑田。他出入于九重天宇,华山为此增光辉;东到蓬莱求仙药,飘然西归到华山。甘美的玉液琼浆,如果惠予我这样的好友畅饮,我们就可骑着两只茅狗,腾化为龙,飞上华山而成仙。

注释⑴西岳:即华山。丹丘子:即元丹丘,李白于安陆时所结识的一位道友,于颜阳、嵩山、石门山等处都有别业。李白从游甚久,赠诗亦特多。⑵“西岳”两句:据《华山记》所载,从华山的落雁峰“俯眺三秦,旷莽无际。黄河如一缕水,缭绕岳下”。峥嵘:高峻貌。⑶盘涡毂(gǔ)转:车轮的中心处称毂,这里形容水波急流,盘旋如轮转。⑷荣光休气:形容河水在阳光下所呈现的光彩,仿佛一片祥瑞的气象。都是歌颂现实。千年一清:黄河多挟泥沙,古代以河清为吉祥之事,也以河清称颂清明的治世。圣人:指当时的皇帝唐玄宗。⑸“巨灵”两句:据《水经注·河水》引古语:“华岳本一山,当河,河水过而曲行。河神巨灵,手荡脚踏,开而为两,今掌足之迹,仍存华岩。”⑹三峰:指落雁峰、莲花峰、朝阳峰。高掌:即仙人掌,华山的东峰。⑺白帝:神话中的五天帝之一,是西方之神。华山是西岳,故属白帝。道家以西方属金,故称白帝为西方之金精。慎蒙《名山诸胜一览记》:“李白诗‘石作莲花云作台’,今观山形,外罗诸山如莲瓣,中间三峰特出如莲心,其下如云台峰,自远望之,宛如青色莲花,开于云台之上也。”⑻阁道:即栈道。窈冥:高深不可测之处。⑼麻姑:神话中的人物,传说为建昌人,东汉桓帝时应王方平之邀,降于蔡经家,年约十八九岁,能掷米成珠。自言曾见东海三次变为桑田。她的手像鸟爪,蔡经曾想象用它来搔背一定很好(见《神仙传》)。⑽我皇:指天帝。谈天:战同时齐人邹衍喜欢谈论宇宙之事,人称他是“谈天衍”。⑾九重:天的极高处。⑿“玉浆”两句:是说元丹丘或许能惠爱故人(自指),饮以玉浆,使他也能飞升成仙。《列仙传》说,仙人使卜师呼子先与酒家妪骑二茅狗(后变为龙)飞上华山成仙。玉浆:仙人所饮之浆。

西岳云台歌送丹丘子创作背景

  丹丘子即元丹丘,是一位“素与烟霞亲”的游仙,与李白情志相投,友谊深厚。这首诗是在公元744年(唐玄宗天宝三载)李白送别元丹丘赴华山作仙游时写的,当时李白四十四岁,已经被赐金放还,离开长安。

西岳云台歌送丹丘子鉴赏

  此篇写黄河的奔腾冲泻之势及华山的峥嵘秀伟,运用神话传说,驰骋想象,使山河更带有神奇的色彩。

  “西岳”两句。此诗开篇,就以“西岳峥嵘何壮哉”的突发唱叹,写华山的雄伟,起势宏远突兀,接着便展现登山远眺所见到的黄河之雄姿。接着四句写黄河。先写河的触山动地的汹涌澎湃之势,继写河的急流盘旋成涡,声如巨雷,最后写河水在阳光下,反映出灿烂辉煌的色彩,并把它和人的命运连系起来。出人意外的是,诗人对黄河的勾勒,却用了飘忽的轻笔:“黄河如丝天际来!”与“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的雄奇景象迥异,这是因为诗人此刻是在烟云缥缈的华山绝顶;从万仞之上,远眺数千里外的盘曲黄河,正有细曲“如丝”“天际”来的奇妙感觉。而且诗人描述的重点是华山,用这样的轻笔勾勒,较之于重笔渲染黄河的壮阔,更可以反衬华岳的高峻入云。然而,黄河毕竟是狂暴不羁的,在它奔腾至华山脚下的时候,就不再轻细“如丝”,简直是波山浪海了。因此,诗人之笔亦突然夭矫而行、力挟千钧:“黄河万里触山动,盘涡毂转秦地雷”——它那蓄势“万里”的排浪,使山岳为之震撼;疾浪受阻,便沸怒而折,翻卷起巨轮般转动的漩涡,发出震撼三秦的雷鸣。这景象的确惊心动魄。

  然而这一切都是华山尚未开辟、黄河中途受阻的虚境。诗人的思绪此刻已飞向了远古。传说大禹理水之前,华山与对岸的山峰相连一片,挡住了滚滚黄河。大禹到来以后,指挥河神巨灵,将山峦横击为二,黄河才得以畅流。那击开的两半,就是现在隔河相峙的华山和首阳山。诗中的“荣光(华光)休气(瑞气)纷五彩”二句,于惊雷震荡声中,忽作舒徐悠长之音,正表现了圣人大禹降临黄河的自信闲暇之态。接着便有巨灵擘山的壮观一幕:诗人以“咆哮”状貌巨灵擘山的盛怒,以“洪波喷射”描摹山分浪奔的奇景。其运笔亦如巨灵和怒浪,显示出李白所独具的“疾雷破山、颠风簸海”(谢榛《四溟诗话》)之势。“三峰却立如欲摧,翠崖丹谷高掌开。白帝金精运元气,石作莲花云作台。”刚刚击开的三峰(即华山“落雁”、“莲花”、“朝阳”三峰),被巨灵震得慌忙退立,才免于倾覆之灾;但在翠崖丹谷之上,还留下了河神凌厉的掌印(即今华山东北的“仙人掌”)。与巨灵神的悍蛮擘山、不顾而去相比,西方之帝(白帝)就显得可爱多了:他仿佛要抚慰受击的山峦,竟暗运天地之气,一夜之间,将华山的顶峰,化作了一朵“莲花”,并让缭绕的白云,变为云台(即云台峰)承托着它——华山自此后便如青碧的莲花,盛开于万里白云之上。这就是诗中第一节所描绘的华山奇景。由于这描绘充分发挥了诗人的浪漫主义想象,并且交织着黄河的涛声骇浪和绘纭多姿的往古神话,显得格外壮丽和妩媚。这一切都只是为了造出一个神奇缥缈之境,为友人的“出场”作铺垫。

  “云台”八句以神话故事和现实的人物并写,似幻似真,并以此娱悦元丹丘。言云台的阁道连接着高不可测的云霄之处,有明星、玉女二仙女来侍洒扫,麻姑为人搔背,手爪很轻。我皇把守着九天的门户,元丹丘与天谈论着宇宙形成的问题,出入于高高的九重天上,往来于蓬莱与华山之间。“云台阁道(栈道)连窈冥,中有不死丹丘生”。这两句从云烟幽渺之中,勾勒友人闲步云台的姿态,使友人带有了飘飘欲仙的风神。“丹丘”之名,恰是《山海经》神话中的不死之国。故诗人直接以“不死”二字,将他一语呼出,显得既诙谐、又有情。元丹丘之去到华山,即将度过的,无非是隐逸山崖的清寂岁月而已。但在诗人笔下,却化作了如梦如幻的连翩奇遇:传说中的华山仙子(明星),慌不迭地为他“洒扫”庭坛;手如鸟爪的“麻姑”,为他“搔背”时,下爪竟还那样轻灵。至于接待过汉武帝的瑶池王母,年事已高,就只好请她看守门户了。倘若友人想“扪天摘匏瓜(星名)”,或许还有机会与天帝攀谈上几句哩——“明星玉女备洒扫”四句,将元丹丘隐迹华山的生活,描摹得美妙、奇幻。原来互不相关的神话传说,一经诗人信手拈来,便绚烂相映、顿成化境。“九重出入生光辉,东求蓬莱复西归。玉浆倘惠故人饮,骑二茅龙上天飞!”诗人想象自己的友人,从此将光辉闪闪地出入于九重之天,或者迅疾如飞地往返于仙境蓬莱。或许他还能像传说中的老翁一样,误入嵩山大穴,得到仙人的“玉浆”之赠。想到这里,诗人不禁向友人脱口而呼:“倘得“玉浆”,可别忘了让我也分享一杯呵!到时候,我就与你像传说的汉中卜师、酒店老妇一样,骑上仙人的“茅狗”,刹那间化作飞“龙”,直上云天。”悠然神往的结语,表现出诗人对神仙飞升的向往与仰慕。

  全诗运笔收放自如,“纵之则文漪落霞,舒卷绚烂”,收之则“万骑忽敛,寂然无声”(王世贞《艺苑巵言》)。明人陆时雍称李白七古“想落天外,局自变生”、“有舒云流水之妙”。《西岳云台歌送丹丘子》正可当此美誉而无愧。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
山水 黄河 送别

本文提供西岳云台歌送丹丘子原文,西岳云台歌送丹丘子翻译,西岳云台歌送丹丘子赏析,西岳云台歌送丹丘子拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/7184.html