郢门秋怀拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
郢门秋怀原文
郢门一为客,巴月三成弦。朔风正摇落,行子愁归旋。
杳杳山外日,茫茫江上天。人迷洞庭水,雁度潇湘烟。
清旷谐宿好,缁磷及此年。百龄何荡漾,万化相推迁。
空谒苍梧帝,徒寻溟海仙。已闻蓬海浅,岂见三桃圆。
倚剑增浩叹,扪襟还自怜。终当游五湖,濯足沧浪泉。
郢门秋怀拼音版
yǐng mén yī wéi kè ,bā yuè sān chéng xián 。shuò fēng zhèng yáo luò ,háng zǐ chóu guī xuán 。
yǎo yǎo shān wài rì ,máng máng jiāng shàng tiān 。rén mí dòng tíng shuǐ ,yàn dù xiāo xiāng yān 。
qīng kuàng xié xiǔ hǎo ,zī lín jí cǐ nián 。bǎi líng hé dàng yàng ,wàn huà xiàng tuī qiān 。
kōng yè cāng wú dì ,tú xún míng hǎi xiān 。yǐ wén péng hǎi qiǎn ,qǐ jiàn sān táo yuán 。
yǐ jiàn zēng hào tàn ,mén jīn hái zì lián 。zhōng dāng yóu wǔ hú ,zhuó zú cāng làng quán 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《送陆判官往琵琶峡》 《夜泛洞庭,寻裴侍御清酌》 《洛阳陌》 《与韩荆州书》 《登敬亭北二小山余时送客逢崔侍御并登此地》 《江南春怀》 《独酌清溪江石上,寄权昭夷》 《夜宿山寺》 《玉壶吟》 《寻山僧不遇作》 《西岳云台歌送丹丘子》 《(五言古诗)经下邳圯桥怀张子房》 《赠清漳明府侄聿》 《登金陵冶城西北谢安墩》 《临江王节士歌》 《杜陵绝句》 《宿清溪主人》 《天台晓望》 《清平调·名花倾国两相欢》 《咏槿》 《留别金陵诸公》 《戏赠杜甫(以下见《唐诗纪事》)》 《望黄鹤楼》 《平虏将军妻》 《思边(一作春怨)》 《双燕离》 《寄东鲁二稚子》 《千里思》 《题东谿公幽居》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《九月十日即事》 《送杨山人归嵩山》 《陪族叔刑部侍郎晔及中书贾舍人至游洞庭五首》 《行路难(有耳莫洗颍川水)》 《襄阳歌》 《寄王屋山人孟大融》 《北风行》 《古风·其十五》 《古风·其一》 《题瓜州新河,饯族叔舍人贲》 《折杨柳》 《早秋单父南楼酬窦公衡》 《赠柳圆》 《玩月金陵城西孙楚酒楼达曙歌吹日晚乘醉…访崔四侍御》 《庭前晚花开》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《早发白帝城 / 白帝下江陵》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《古风(大车扬飞尘)》 《送于十八应四子举落第还嵩山》 《相和歌辞。北上行》 《梦游天姥吟留别》 《别鲁颂》 《月夜江行,寄崔员外宗之》 《醉后答丁十八以诗讥余捶碎黄鹤楼(此诗杨慎云是伪作)》 《王昭君二首》 《送裴十八图南归嵩山二首》 《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀赠江夏韦太守良宰》 《金陵城西楼月下吟》 《送方士赵叟之东平》 《相和歌辞。相逢行二首》 《独不见》 《朝下过卢郎中叙旧游》 《赠常侍御》 《江上赠窦长史》 《豫章行(胡风吹代马)》 《前有樽酒行二首其一》 《乐府杂曲。鼓吹曲辞。雉子班》 《陪侍郎叔游洞庭醉后三首》 《送舍弟》 《长干行二首》 《劳劳亭》 《梁园吟》 《铜官山醉后绝句》 《寻阳送弟昌峒鄱阳司马作》 《古风·其五十九》 《宣州九日闻崔四侍御与宇文太守游敬亭余时登响山不同此赏醉后寄崔侍御》 《古风(桃花开东园)》 《自广平乘醉走马六十里至邯郸,登城楼览古书怀》 《赠孟浩然》 《少年子》 《感兴六首》 《送鲁郡刘长史迁弘农长史》 《与南陵常赞府游五松山(山在南陵铜井西五里有古精舍)》 《古风(咸阳二三月)》 《赠溧阳宋少府陟》 《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》 《望汉阳柳色,寄王宰》 《酬宇文少府见赠桃竹书筒》 《别韦少府》 《题许宣平庵壁(见《诗话类编》)》 《冬日归旧山》 《赠郭将军》 《题嵩山逸人元丹丘山居》 《苏台览古》 《赠闾丘宿松》 《古风·其十九》 《自遣》 《游洞庭湖五首·其二》 《登金陵凤凰台》

郢门秋怀译文及注释

译文来到荆州客旅,到今天已经一个多月了,月亮也变换三次姿势——上弦下弦,如同小船来回荡。现在北风正紧,树木落叶萧萧,出门在外不容易,想回家了。山外的太阳是那么遥远,江上的天空是如此空旷,没有依靠的感觉真不是好滋味。洞庭湖水使人着迷,秋归的大雁也乘着云雾来到潇湘洞庭。这里幽静清旷,是个修真养性的好地方,我的爱好经历多年也没有改变。人生百年,变化万千,绵绵不断。此行既没有寻找到仙人,也没有感受到帝灵魂的昭示。沧海桑田,你可见到海水变浅?你可见到王母的仙桃已经成熟了三回?一回就需要经历三千年!仙人在那里?找你找得太辛苦,扪胸倚剑,仰天长叹,顾影自怜。我仍然要游走遍大地,游遍江河湖海,做个自由隐士,濯足沧浪。

注释⑴郢门,即荆门也。唐时为峡州夷陵郡,其地临江,有山曰荆门,上合下开,有若门象。故当时文士概称其地曰荆门,或又谓之郢门。西通巫、巴,东接云梦,历代常为重镇。⑵吴均诗:“别离未几日,高月三成弦。”⑶《楚辞·九辩》:“萧瑟兮草木摇落而变衰。”⑷刘向九叹》:“日杳杳以西颓。”⑸《后汉书》:仲长统欲卜居清旷,以乐其志。⑹梁昭明太子《陶靖节集序》:“处百龄之内,居一世之中。”⑺《庄子》:“若人之形,万化而未始有极也。”⑻吴均诗:“欲谒苍梧帝,过问沅湘姬。”⑼《十洲记》:蓬莱山,对东海之东北岸,周回五千里,外别有圆海绕山。圆海水正黑,而谓之冥海也。无风而洪波百丈,不可得往来。上有九老丈人九天真王宫,盖太上真人所居,惟飞仙能到其处耳。⑽《神仙传》:麻姑云:“向到蓬菜,水又浅于往日。”⑾《汉武故事》:东郡送一短人,长五寸,衣冠具足。上疑其精,召东方朔至,朔呼短人曰:“巨灵,阿母还来否?”短人不对。因指谓上:“王母种桃,三千年一结子,此儿不良,已三过偷之。失王母意,故被谪来此。”上大惊,始知朔非世中人也。⑿江淹诗:“倚剑临八荒。”⒀宋之问诗:“扪心空自怜。”

郢门秋怀鉴赏

  这首诗可能是李白流放夜郎时所作。诗题的意思是在郢门这个地方遇上了秋天而抒发胸中感想。此诗共二十句,除了尾联两句,其余都是对仗,所以这是一首入律的诗歌。诗中抒发了对家乡思念,对隐居向往之情,也蕴含了对时光易逝,人生如白驹过隙的慨叹,情感基调比较悲凉

  有人认为,也许是在李白年轻时候,拜见荆州刺史韩朝宗以后,因为不得举荐而灰心,而产生出归隐的思想,从而挥笔写下了自己的感受。也有可能是李白刚刚出川到达荆州时候就产生了思乡的情绪,“巴月三成弦”,总之,长期在外干揭游说的生活是很辛苦的,没有坚强的意志与雄厚的财力是难以支持的。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?
秋天 思乡 时光

本文提供郢门秋怀原文,郢门秋怀翻译,郢门秋怀赏析,郢门秋怀拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/7788.html